Urząd Miasta Radzionków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej EBOI Urzędu Miasta Radzionków.

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-26.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Eugeniusz Gałęziok, informatyk@radzionkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 388 7 132. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Radzionków mieszczą się w czterech lokalizacjach:

Budynek główny Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 jest obiektem, który posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. W budynku tym znajdują się następujące Wydziały oraz Referaty Urzędu Miasta Radzionków:
Parter

I piętro

II piętro

Na tyłach budynku znajdują się pomieszczenia Referatu Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami.

Przed wejściem do budynku od strony ul. Męczenników Oświęcimia znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika Urzędu Miasta Radzionków – Biura Obsługi Klienta, który będzie asystował osobie niepełnosprawnej w załatwieniu sprawy urzędowej. Zapewniony jest również wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Osoba niepełnosprawna może skorzystać z przeznaczonego dla niej miejsca parkingowego znajdującego się przed Urzędem Miasta Radzionków od ul. Męczenników Oświęcimia.

W budynku przy ul. Męczenników Oświęcimia 43 mieści się Komenda Straży Miejskiej. Budynek przy ul. Męczenników Oświęcimia 43 jest obiektem, który posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

W budynku przy ul. Kużaja 19, który należy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, znajdują się:

Budynek przy ul. Kużaja 19 jest obiektem, który posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

W budynku przy ul. Kużaja 17, który należy do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie Sp. z o.o., na parterze znajdują się:

Jest to obiekt umożliwiający bezproblemowy wjazd wózkiem inwalidzkim, na poziomie parteru. Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu. Hol oraz korytarze są przestronne i pozwalają na swobodne przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. Na parterze tego budynku znajduje się również toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może skorzystać z przeznaczonego dla niej miejsca parkingowego. Zapewniony jest również wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Informacja dla osób niesłyszących

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej "osobą uprawnioną" ma prawo do:
1) załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej; Prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
2) kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:

3) skorzystanie z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika. Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza:

W Urzędzie Miasta Radzionków są zatrudnione dwie osoby przeszkolone w zakresie SJM (kurs elementarny):

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza albo przeszkolonego pracownika co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacja dla osób niedowidzących

Dla osób słabo widzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w prawym górnym rogu). Istnieje możliwość odsłuchania zamieszczonych informacji na stronie korzystając z przeglądarki Microsoft Edge lub czytników ekranowych. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Aplikacje mobilne

brak