Procedura: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Szczegóły sprawy

Symbol
7340 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych ma obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia.
Możliwe jest uzyskanie następujących rodzajów zezwoleń:
1.Do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.
2.Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
3.Powyżej 18% zawartości alkoholu.
Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia.
Odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może nastąpić
z następujących powodów:
a. występuje brak liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, ustalonych przez radę gminy (miasta) w drodze uchwały dla terenu gminy (miasta).
b/ Występuje zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w danym miejscu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałą rady gminy (miasta) w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy (miasta) miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Kogo dotyczy
Osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży.
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek.
2. Załączniki do wniosku:
* dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt
sprzedaży napojów alkoholowych,

* Pisemna zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

* decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 171, 1225)
pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Miejsce składania pism
pokój nr 6, parter (32) 3887112
Termin i sposób załatwienia
Do 30 dni (decyzja administracyjna) od złożenia kompletnego wniosku.
Opłaty
Opłata podstawowa: Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie, wnosi opłatę na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości: * 525 PLN - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, * 525 PLN - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), * 2 100 PLN - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. Opłaty podwyższone Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest zobowiązany do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim - na tej podstawie ustala się wysokość opłat. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: * 37 500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, * 37 500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, * 77 000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnosi opłatę w wysokości podstawowej. Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Wpłatę można dokonać w Kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter) kasa czynna w godz. : poniedziałek 7.00 -14.30, wtorek 7.00-14.30,środa 7.00-16.30, czwartek 7.00-14.30, piątek 7.00 do 12.30. lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych".
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Uchwała Nr XXVIII/263/2002 Rady Miasta Radzionków z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Radzionków liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
(Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 19 lutego 2002r., Nr 11, poz. 371),
Pobierz poniżej:
Uchwała Nr XVI/97/2004 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie godzin działalności placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności, na terenie miasta Radzionkowa
Pobierz poniżej: U.RM.2004.XVI.97.doc
Uchwała Nr XX/129/2004 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia zasad usytowania na terenie miasta Radzionków miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 12 lipca 2004r., Nr 57, poz. 1811)
Pobierz poniżej: U.RM.2004.XX.129.doc.
Tryb odwoławczy
Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków, w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona na terenie Radzionkowa tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Radzionków, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzionkowie o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Radzionków, wydawanej w formie postanowienia,na które wnioskodawcy służy zażalenie.

* Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.

* Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
1. posiadanie zezwolenia,
2. wniesienie opłaty,o której mowa w pkt IV,
3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,
5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
8. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez
radę gminy,
9. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

* Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, organ zezwalający cofa w przypadku:
1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
a w szczególności:
a). sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym,
na kredyt lub pod zastaw,
b). sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych
w ustawie, mianowicie:
- zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż
18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.
- zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu
w domach wypoczynkowych.
2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
4. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
5. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych,
6. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę
odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
7. orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, albo wobec osoby
odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu
prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

* Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

* Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:
1. likwidacji punktu sprzedaży,
2. upływu terminu ważności zezwolenia,
3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
5. niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania opłaty w odpowiedniej wysokości w wyznaczonym terminie.
Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystapić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij