Procedura: Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Szczegóły sprawy

Symbol
7032 Kontrolowanie jakości dostarczanych usług komunalnych
Wydział
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy chcącego prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radzionków
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP), 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności, 3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem, 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem, 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności, 6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
7. oświadczenie o posiadaniu co najmniej jednego pojazdu asenizacyjnego przeznaczonego do wykonywania działalności w zakresie wnioskowanego zezwolenia, który jest oznakowany w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi oraz zabezpieczony przed dostępem osób trzecich,
8. oświadczenie o zapewnieniu warunków do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych po zakończonej pracy oraz możliwości natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń w miejscu poboru nieczystości ciekłych i na trasie przejazdu pojazdów asenizacyjnych. Do wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć: - zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający, że przedmiot działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności określonej we wniosku o uzyskanie zezwolenia,
- dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
- dokumenty wskazujące na posiadanie tytułu prawnego do terenu i obiektów bazy transportowej,
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Radzionków, Biuro Obsługi Klienta , pokój nr 4, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków; tel. (32) 289-07-27; tel. (32) 388-71-30.
Termin i sposób załatwienia
Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu
Opłaty
107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Uchwała Nr XXIII/189/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Radzionków.
Dostęp do aktów prawa miejscowego poprzez Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
Inne informacje
Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Miasta Radzionków może: - wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem, - dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. - przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Miasta Radzionków wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu. - odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji Burmistrza Miasta Radzionków - zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Burmistrz odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi: - jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi, - mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, - przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Sprawozdanie z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radzionków: - podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzenia kwartalnych sprawozdań, - sprawozdanie należy przekazać w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Sprawozdanie zawiera: - informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy, - informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe, - liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe. - wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij