Procedura: Reklamacja w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
W każdej gminie prowadzony jest stały rejestr wyborców, obejmujący osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.
Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym.
Można być ujetym tylko w jednym rejestrze wyborców.
Do rejestru z urzędu wpisani są wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały.
Do rejestru wyborców mogą zostać wpisani obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący w Polsce na obszarze gminy i uprawnieni na podstawie i w zakresie określonych w ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Do rejestru wyborców na terenie danej gminy mogą być także wpisani - na podstawie decyzji Burmistrza Miasta - inni obywatele polscy, o ile spełniają określone warunki:
stale zamieszkują na obszarze danej gminy bez zameldowania na pobyt stały,
stale zamieszkują na obszarze danej gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały,
są osobami nigdzie niezamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze gminy.
Każdy może wnieść do Burmistrza Miasta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców. Reklamacja może dotyczyć:
pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców,
wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,
ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.
Kogo dotyczy
Każdy może wnieśc do Burmistrza reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.
Wymagane dokumenty
Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.
Miejsce składania pism
Pokój nr 6a, parter
Termin i sposób załatwienia
Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.
Decyzję wraz z uzasadnieniem, doręcza sie niezwłocznie wnoszącemu reklamację,
a gdy dotyczy ona innych osób - również tym osobom.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Na decyzję nieuwzgledniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Miasta do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij