Procedura: Petycje

Szczegóły sprawy

Symbol
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
Wydział
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Komórka
Opis sprawy
Złożenie petycji.
Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego (za jego zgodą).
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania a nie jego forma zewnętrzna.
Kogo dotyczy
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Wymagane dokumenty
1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
3. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w pkt. 6.
4. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
5. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
6. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.
7. Podmiot, o którym mowa wyżej, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
Miejsce składania pism
Petycje można składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Radzionków 41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42, Biuro Obsługi Klienta (parter, pokój nr 4) tel. 32 289-07-27, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - EBOI umieszczoną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków www.bip.radzionkow.pl (poprzez wybór opcji "nietypowy wniosek") lub za pomocą poczty elektronicznej (um@radzionkow.pl). Za przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania petycji odpowiedzialny jest Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Pani mgr Beata Gosk.
Termin i sposób załatwienia
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
O sposobie załatwienia petycji zawiadamia się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej podmiot wnoszący petycję.
Opłaty
Petycje wolne są od opłat.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Inne informacje
Na stronie internetowej bip.radzionkow.pl niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycje – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij