Procedura: Wymiar podatku od nieruchomości - osoby prawne

Szczegóły sprawy

Symbol
3120 Podatek od nieruchomości
Wydział
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Komórka
Opis sprawy
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
Grunty.
Budynki lub ich części.
Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
Użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Pod warunkiem wzajemności – nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.
Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych.
Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi.
Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich.
Grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej będące:
Właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych.
Posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych.
Użytkownikami wieczystymi gruntów.
Posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
Wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości
Jest bez tytułu prawnego.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek.
Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Deklarację na podatek od nieruchomości należy składać w urzędzie gminy (miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały rady gminy (miasta).
Niezłożenie deklaracji lub złożenie deklaracji po terminie może spowodować pociągnięcie Podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej.
Stawki podatku uchwala rada gminy (miasta) w granicach określonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa wyznacza górne stawki). Rada Gminy (miasta) może różnicować stawki dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności:
Lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.
Lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków.
Rodzaj prowadzonej działalności.
Zwolnienia od podatku od nieruchomości reguluje art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Rada gminy (miasta), w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Kogo dotyczy
osoby prawne
Wymagane dokumenty
Deklaracja na podatek od nieruchomości wg. wzoru ustalonego przez Radę Miasta Radzionków.
Wymagane dokumenty do wglądu:
Dowody potwierdzające prawo własności, posiadania lub użytkowania nieruchomości np. akt notarialny, umowa kupna lub sprzedaży, umowa dzierżawy, wyciąg z
Miejsce składania pism
Biuro Osługi Klienta (pokój 4, parter) (032) 289 07 27
Termin i sposób załatwienia
Deklarację nalezy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 31 stycznia każdego roku lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.
W przypadku niezłożenia deklaracji zostaje wydana decyzja w sprawie okreslenia zobowiązania w sprawie podatku od nieruchomości doręczana za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do samorządowego kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij