Procedura: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Szczegóły sprawy

Symbol
4453 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wydział
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Komórka
Opis sprawy
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
Kogo dotyczy
Pracodawców, którzy zawarli z pracownikami młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego; dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2. Kopie dokumentów (potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem) potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
3. Kopia umowy (potwierdzona przez pracodawcę za zgodność z oryginałem) o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
4. Kopia (potwierdzona przez pracodawcę za zgodność z oryginałem) odpowiednio dyplomu lub świadectwa albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
6. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku podatkowym, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
UWAGA !
Dane do oświadczenia wymienionego w pkt 6 pozyskać można z Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) wybierając opcję "Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta"
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Radzionków - Biuro Obsługi Klienta, 41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42 (parter, pokój nr 4).
Termin i sposób załatwienia
1 miesiąc, w drodze decyzji administracyjnej.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe,
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego,
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu,
5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Na decyzję w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Inne informacje
Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, pracodawca ma obowiązek zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym (pozwala to na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy), a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij