Procedura: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Szczegóły sprawy

Symbol
5310 Zgromadzenia i imprezy masowe
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostepnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niz na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
W przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zgromadzenia gminne centrum zarządzania kryzysowego.
Ponieważ na terenie naszej gminy nie ma gminnego centrum zarządzania kryzysowego organizator powiadamia wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
Zawiadomienie przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.
Dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków, w zakładce "Przyjmowanie i załatwianie spraw".
Kogo dotyczy
Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynnosci prawnych.
Wymagane dokumenty
1) Wypełniony formularz zawiadomienia, w którym organizator podaje:
a) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numr dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
b) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;
c) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
d) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
e) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
2) Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
a) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, a gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu. Zgoda stanowi załącznik do zawiadomienia.
b) zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta pok. nr 4 Organizator zgromadzenia publicznego, na terenie gminy Radzionków, zobowiązany jest złożyć zawiadomienie w jeden z wybranych sposobów: a) pisemnie lub ustnie do protokołu w pok. nr 6a b) za pomocą faksu nr 32 289 07 20 c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zwanych dalej "środkami komunikacji elektronicznej".
Termin i sposób załatwienia
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego podlega ocenie organu gminy pod względem jego zgodności z przepisami ustawy Prawo o zgromadzeniach.
Organ gminy po otrzymaniu zawiadomienia udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.
Organ gminy informuje niezwłocznie właściwego komendanta powiatowego Policji o organizowanym zgromadzeniu przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowana datą zgromadzenia, jeżeli:
a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy Prawo o zgromadzeniach lub ustaw karnych;
b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach.
Po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tą decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy. Decyzję udostępnia się przez 3 miesiące od dnia jej wydania z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Opłaty
Zawiadomienie nie podlega opłacie.
Podstawa prawna
ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
Sąd okręgowy zawiadamia niezwłocznie organ gminy o wniesieniu odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia przez udostępnienie informacji o wniesieniu odwołania na stronie podmiotowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje organizatora zgromadzenia oraz organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania.
Uczestnikami postępowania są wnoszący odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia i organ gminy. Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy.
Sąd okręgowy doręcza niezwłocznie postanowienie, kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania, które podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin, wydając postanowienie, od którego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu
Inne informacje
W przypadku wniesienia zawiadomień o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które chociażby częściowo miałyby się odbyć w tym samym miejscu i czasie, a ich odbycie zagrażałoby życiu lub zdrowiu ludzi lub mieniu w znacznych rozmiarach o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień (data, godzina i minuta) pod warunkiem, że zawiadomienia nie wykazują braków formalnych. Organizatorów, którym nie przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu organ gminy wzywa niezwłocznie do zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia. W tym celu może przeprowadzić rozprawę administracyjną.
W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który wyposaża organ gminy.
Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy ustawy o zgromadzeniach, albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.
Rozwiązanie zgromadzenia przez organ gminy, następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub w przypadku niemożności skontaktowania się z nim ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia.
Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.
Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do Sądu okręgowego w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osób, które:
a) przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu nie zakazanego zgromadzenia,
b) zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczą takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,
c) przewodniczą zgromadzeniu po rozwiązaniu go,
d) bezprawnie zajmują lub wzbraniają się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia,
e) będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmują środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia,
f) nie podporządkowują się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora,
g) wzbraniają się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij