Procedura: Skarga dotyczy działu VIII KPA

Szczegóły sprawy

Symbol
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
Wydział
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Komórka
Opis sprawy
Złożenie skargi.
Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
Kogo dotyczy
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu prawo składania skarg i wniosków.
Wymagane dokumenty
Skargi mogą być wnoszone pisemnie, a także ustnie do protokołu.
Skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Forma pisma jest dowolna, można też skorzystać z gotowego formularza.
Miejsce składania pism
Burmistrz Miasta oraz Zastępca Burmistrza Miasta przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdą środę, w godzinach: od 15.00 do 17.00. Skargi można składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Radzionków 41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42, Biuro Obsługi Klienta (parter, pokój nr 4) tel. 32 289-07-27. Skargi można także składać za pomocą telegrafu, telefaksu 32 289-07-20, poczty, poczty elektronicznej (um@radzionkow.pl), Elektronicznej Skrzynki Podawczej - EBOI umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków www.bip.radzionkow.pl (poprzez wybór opcji "wyślij nietypowy wniosek") lub poprzez ePUAP (link do usługi w ePUAP poniżej w "Więcej informacji"). Skargi wnoszone ustnie do protokołu należy zgłaszać w Sekretariacie Burmistrza Miasta (I piętro, pokój nr 10). Za przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg odpowiedzialny jest Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Pani mgr Beata Gosk.
Termin i sposób załatwienia
Każda skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. W razie niemożności załatwienia skargi w terminie miesiąca zawiadamia się skarżącego podając przyczyny zwłoki i wskazują nowy termin załatwienia.
Opłaty
Skargi wolne są od opłat.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Postępowanie skargowe jest samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się czynnością materialno-techniczną - tj. zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi. Nie daje to podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, tj. postępowania odwoławczego lub postępowania sądowoadministracyjnego.
Inne informacje
Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w Kpa przesłanki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany.

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij