Procedura: Informacja publiczna (udostępnienie informacji publicznej)

Szczegóły sprawy

Symbol
1431 Udostępnianie informacji publicznej
Wydział
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Komórka
Opis sprawy
Udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Kogo dotyczy
Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.
Wymagane dokumenty
Wniosek pisemny o udostępnienie informacji publicznej.
Forma wniosku jest dowolna. Można skorzystać z gotowego formularza. W celu uzyskania odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nie są wymagane dane osobowe wnioskodawcy. Konieczne natomiast są dane kontaktowe, np. adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź. Podane przez wnioskodawcę dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w zakresie: zbierania, utrwalania i przechowywania. Czas przechowywania wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radzionków.
Dane osobowe wymagane są natomiast w przypadku, kiedy organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania. Jeśli wnioskodawca na etapie złożenia wniosku nie poda danych osobowych, to w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej, będzie proszony o ich uzupełnienie.
Miejsce składania pism
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Radzionków 41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42, Biuro Obsługi Klienta (parter, pokój nr 4) tel. 32 388-71-30, 32 388-71-52. Wnioski można także składać za pomocą telegrafu, telefaksu 32 289-07-20, poczty, poczty elektronicznej na adres um@radzionkow.pl, poprzez ePUAP (link do usługi w ePUAP poniżej w "Więcej informacji"), lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej - EBOI umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków www.bip.radzionkow.pl (poprzez wybór opcji "wyślij nietypowy wniosek"). Uwaga! Przesłanie wniosku za pomocą ESP powoduje automatyczne generowanie danych osobowych wnioskodawcy.
Termin i sposób załatwienia
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Opłaty
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Podstawa prawna
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych

uchwała Nr XV/122/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radzionków.
Tryb odwoławczy
Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że: 1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni; 2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
Inne informacje
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij