Procedura: Zameldowanie na pobyt stały

Szczegóły sprawy

Symbol
5342 Aktualizowanie danych w ewidencji ludności
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Osoba zgłaszająca zameldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.
Dla każdej meldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę meldującą się (za osobę małoletnią podpis składa przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu).
Na formularzu zgłoszenia pobytu stałego właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu dokonuje potwierdzenia pobytu w lokalu.
Pobytem stałym jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
Zameldowania nie trzeba dokonywać osobiście.
Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, obowiązku meldunkowego dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Zgłaszając zameldowanie można jednocześnie dokonać wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub/i czasowego, wskazując adresy dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

Kogo dotyczy
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiazek meldunkowy okreslony w ustawie o ewidencji ludności.
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz zgłoszenia.
Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał dokumentu do wglądu).
Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Miejsce składania pism
Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 7, parter 32 388 71 11; 32 388 71 26;
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie
Organ wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu budzą wątpliwości, o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia zgłoszenia, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy.
Opłaty
Nnie podlega opłacie. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić w kasie urzędu lub na jego konto.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Brak
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij