Procedura: Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szczegóły sprawy

Symbol
7340 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogą ubiegać się o zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu w czasie organizowanych imprez, wypełniając w tym celu wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Możliwy jest wybór następujących rodzajów zezwoleń:
1. do 4,5% zawartości alkoholu,
2. powyżej 4,5%-18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
3.powyżej 18% zawartości alkoholu.
Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na okres do dwóch dni.
W formularzu wniosku należy zaznaczyć wnioskowany rodzaj zezwolenia.
Kogo dotyczy
Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wymagane dokumenty
1. Wniosek.
2. Załączniki do wniosku:
- kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem wniesienia opłaty,
- pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych.
Oryginały dokumentów do wglądu.
3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty.
4. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
Miejsce składania pism
pokój nr 6, parter tel. (32) 3887112
Termin i sposób załatwienia
30 dni
Decyzję w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można odebrać w Referacie Spraw Obywatelskich (pokój nr 6, parter) w terminie wskazanym przez pracownika Referatu lub jest przesyłana za pośrednictwem poczty (za zwrotnym potwiedzeniem odbioru) - w zależności od formy odbioru, ustalonej
w momencie składania wniosku.
Opłaty
Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, tj.: * 43,75 PLN - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, * 43,75 PLN - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), * 175,00 PLN - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Wpłatę można dokonać w Kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter) kasa czynna jest w godz.: poniedziałek 7.00 -14.30, wtorek,7.00-14.30,środa 7.00-16.30,czwartek 7.00-14.30,piątek 7.00-12.30. lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata za jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych".
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Na decyzję o odmowie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij