Procedura: Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Szczegóły sprawy

Symbol
5310 Zgromadzenia i imprezy masowe
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej.
Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy.
Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora imprezy wymogów w zakresie:
- bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania,
- ochrony porządku publicznego,
- zabezpieczenia pod względem medycznym,
- stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.
Imprezami masowymi nie są imprezy:
organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
organizowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych
sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowane na terenie otwartym,
zamknięte organizowane przez pracodawców dla ich pracowników.
Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do burmistrza miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Zezwolenie na organizację imprezy masowej nie jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na zajęcie terenu gminnego na potrzeby imprezy.
Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz, burmistrz miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku.
W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalonego terminarza, organizator imprezy masowej na 7 dni przed jej terminem zawiadamia organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej oraz Policję i wszystkie służby, które wydały opinie.
Burmistrz miasta wydaje decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku zmiany warunków bezpieczeństwa decydujących o wydaniu zezwolenia na jej przeprowadzenie.
W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel organu może przerwać imprezę masową.
Kogo dotyczy
Osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - przeprowadzający imprezę masową (organizator imprezy masowej)
Wymagane dokumenty
wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej . Organizator imprezy jest obowiązany wystąpić do Burmistrza Miasta z wnioskiem nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Do wniosku należy dołączyć:

1.Program i regulamin imprezy masowej,
2.Opinie:
- Komendanta Miejskiego Policji,
- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
- Kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) właściwych ze względu na obszar odpowiedzialności służbowej,
które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy , zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych zagrożeniach,
3.Opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
4.Informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub terenie, gdzie impreza masowa będzie organizowana,
5.Informacja o mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informacje o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku,
6.regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej
7.Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej,
8.Graficzny wraz z opisem plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający oznaczenie:
a) dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności,
b) dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych
c) punktów obsługi medycznej,
d) punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych,
e) punktów informacyjnych,
f) lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu
g) informacje o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
h) informacje o stanie liczebnym, organizacji, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej i warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,
9.Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
10.Informacje o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
11.Polisę ubezpieczeniową, .
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta - pok. nr 4, parter
Termin i sposób załatwienia
7 dni od dnia złożenia wniosku
Decyzję administracyjną wydaje się za pośrednictwem poczty (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub w siedzibie urzędu pok. nr 6s
Opłaty
82 PLN. opłata skarbowa opłatę można dokonać w kasie urzędu pok. nr 1, parter lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków; ING Bank Sląski o/ Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej".
Podstawa prawna
ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij