Procedura: Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Szczegóły sprawy

Symbol
5352 Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Odtworzenie aktu stanu cywilnego
Kogo dotyczy
Odtworzeniu aktu następuje na wniosek osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego lub innych osób, które wykażą w tym interes prawny
Wymagane dokumenty
Wniosek z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, w którym akt powinien się znajdować,
stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie aktu.Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy - tylko w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w dawnych granicach Polski sprzed roku 1945, na terenach zabużańskich.
Dowody (przede wszystkim dokumenty ) potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
Dokumenty do wglądu:
Dokument stwierdzający tożsamość.
Miejsce składania pism
Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 5, parter 32 3887 109; 32 3887 154
Termin i sposób załatwienia
W ciągu 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
Czynność materialno-techniczna.
Opłaty
39 zł. - opłata skarbowa za wydany odpis zupełny Opłatę skarbową można uiścić w Kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter). Wpłatę można dokonać również na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata skarbowa za odtworzenie aktu..."
Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
4.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne .
5.Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
6.Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
9.Ustawa z dnia 7 października 1999r. o języku polskim
10.Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności .
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Na decyzję o odmowie odtworzenia aktu stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Radzionkowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
1. Wniosek o odtworzenie treści polskiego jak i zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy lub inna osoba , która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.
2. Wniosek w sprawie odtworzenia treści zagranicznego aktu stanu cywilnego rozpatruje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego podanie zostało złożone. Wniosek dotyczący odtworzenia polskiego aktu stanu cywilnego rozpatruje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.
3. W sytuacji odtwarzania treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, a jest brak oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, oświadczenia takie małżonkowie mogą złożyć w składanym wniosku, albo w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.
5. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij