Procedura: Wymiar podatku od środków transportowych

Szczegóły sprawy

Symbol
3124 Podatek od środków transportowych
Wydział
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Komórka
Opis sprawy
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Autobusy.
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:
Właściciel środka transportowego - zarówno osoba fizyczna jak i prawna.
Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany.
Posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został:
Zarejestrowany - w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej nierejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
Nabyty - w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego na terytorium RP.
Został ponownie dopuszczony do ruchu, po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu - w przypadku środka transportowego zarejestrowanego, który był czasowo wycofany z ruchu.
Podatnicy są obowiązani do składania, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Deklarację na podatek od środków transportowych należy składać w urzędzie gminy (miasta) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Podatnika.
W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne deklarację na podatek od środków transportowych należy składać do urzędu gminy (miasta), właściwego ze względu na lokalizację zakładu lub jednostki posiadającej środki transportowe podlegające opodatkowaniu.
Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność, ww. deklarację należy złożyć do urzędu właściwego dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Do składani deklaracji obowiązani są wszyscy współwłaściciele środka transportowego.
Niezłożenie deklaracji lub złożenie deklaracji po terminie może spowodować pociągnięcie Podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej.
Stawki podatku uchwala rada gminy (miasta) w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne i dla niektórych rodzajów pojazdów, dolne granice stawek podatku). Rada gminy (miasta) może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.
Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
Pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
Pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
Dla niektórych pojazdów rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż wyżej wymienione.
Kogo dotyczy
osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowości prawnej
Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty:
* DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.
* DT-1/A załacznik do deklaracji DT-1
Dokumenty do wglądu:
* Dowód rejestracyjny, karta pojazdu
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta - pokój 4, parter (032) 289 -07-27
Termin i sposób załatwienia
Sposób załatwienia sprawy:
* Deklarację należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 15 lutego każdego roku lub w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.
W przypadku niezłożenia deklaracji zostaje wydana decyzja w sprawie okreslenia zobowiązania w sprawie podatku od środków transportowych, doręczana za potwierdzeniem odbioru przez pracownika urzędu lub za pośrednictwem poczty.
Termin załatwienia sprawy:
* Bez zbędnej zwłoki, nie później niz w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niz w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postepowania.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa.
* Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję, w termionie 14 dnii od dnia doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
W przypadku baraku kompletu wymaganych dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienie w terminie 7 dni i złożenia ich w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij