Procedura: Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP(kraje UE).

Szczegóły sprawy

Symbol
5351 Rejestracja aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu i ich zmiany
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego w krajach Unii Europejskiej po 01.05.2004r.
Kogo dotyczy
rozwód orzeczony został za granicą
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego przez organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) i o wpisanie na jego podstawie wzmianki dodatkowej o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radzionkowie (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).
2. Załączniki:
- odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa, który spełnia warunki niezbędne do ustalenia jego autentyczności (oryginał);
- urzędowe tłumaczenie ww. orzeczenia dokonane przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego (oryginał);
- zaświadczenie/świadectwo, sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, wydanego zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 na formularzu określonym w załączniku I, wraz jego z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.
Ponadto w przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, przedstawia:
a) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie;
lub
b) dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.
W przypadku braku tych dokumentów właściwym do uznania orzeczenia będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania.
Miejsce składania pism
Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 5 32 3887 109; 32 3887 154
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca.
Opłaty
•Wpisanie wzmianki – 11 zł. •Pełnomocnictwo (jeżeli jest składane) -17,00 zł.
Podstawa prawna
1.Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (zwane: rozporządzeniem Bruksela IIa),
2.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
4.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od daty doręczenia odmowy.
Inne informacje
1. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej opublikowane jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl (również w wersji angielskiej).
2. W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. nie podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw członkowskich, które zostały wydane przed 1 maja 2004 r., lecz uprawomocniły się po tej dacie. Przepisy tego rozporządzenia nie będą także stanowiły podstawy do uznania i wykonania w Polsce orzeczeń państw członkowskich, jeżeli postępowania w tych państwach zostały wszczęte przed 1 maja 2004 r.
3. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz załącznikami można składać:
- osobiście,
- za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo do załatwienia niniejszej sprawy - wzór pisemnego pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej procedury).
Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis ełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
- poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3) konsula
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij