Procedura: Reklamacja w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Osoby, którym przysługuje prawo wybierania wpisuje się do spisu wyborców.
Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
Spis wyborców służy do przeprowadzenia wyborów, które zostały zarządzone.
Spis wyborców obejmuje obywateli polskich, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, figurują w rejestrze wyborców oraz posiadają prawo do wybierania,
W zależności od zarządzonych wyborów spis wyborców składa się z części A lub części A i części B.
Spis wyborców składa się z:
części A- w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do rad powiatów i sejmików województw,
części A i części B - w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójta.
Część A spisu obejmuje obywateli polskich.
Część B spisu obejmuje obywatelei Unii Europejskiego niebędących obywatelami polskimi, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w wyborach, które zostały zarządzone w Rzeczypospolitej Polskiej.
Reklamacja na nieprawidowości w spisie wyborców może dotyczyć:
pominięcia wyborcy w spisie,
wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania,
niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu,
ujęcia w spisie wyborców, osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.
Kogo dotyczy
Każdy może wnieść do Burmistrza reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.
Wymagane dokumenty
Reklamację wnosi sie pisemnie lub ustnie do protokołu.
Miejsce składania pism
pok. nr 6a
Termin i sposób załatwienia
Burmistrz obowiązany iest rozpatrzyć reklamację w terminie 2 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.
Decyzję wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamację, a gdy dotyczy ona innych osób również tym osobom.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji wnoszący reklamację może wnieść w terminie 2 dni od dnia doręcznia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Miasta do sądu rejonowego w Tarnowskich Góach.
Wniesienie skargi jest wolne od opłat.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij