Procedura: Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

Szczegóły sprawy

Symbol
5362 Odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Wydanie odpisów z rejestru stanu cywilnego
Kogo dotyczy
O odpisy z rejestru stanu cywilnego może się ubiegać osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba która wykaże w tym interes prawny, sąd, prokurator, organizacje społeczne, oraz organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
Wymagane dokumenty
Podanie.
Dokument wykazujący interes prawny.
Pełnomocnictwo.
Wymagane dokumenty do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość
Miejsce składania pism
Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 5, parter 32 3887 109; 32 3887 154; Podanie można złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP - link do usługi w ePUAP poniżej w "Więcej informacji".
Termin i sposób załatwienia
1. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który
przechowuje księgę stanu cywilnego wydanie odpisu
następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie
przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni
roboczych od dnia złożenia wniosku.
Opłaty
22 zł. - opłata skarbowa za odpis skrócony, 33 zł. - opłata skarbowa za odpis zupełny. 22zł,- opłata skarbowa za odpis wydany na druku wielojęzycznym od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). 3. Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. UWAGA! Wykaz spraw zwolnionych z opłaty skarbowej - art. 2, pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, 1635) Opłatę skarbową można uiścić w Kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter). Wpłatę można dokonać również na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata skarbowa za wydanie odpisu ....."
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
8. Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Na decyzję o odmowie wydania odpisu z ksiąg stanu cywilnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Radzionkowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Inne informacje
Jeżeli wniosek o wydanie odpisu z rejestru stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnegoz której ma być wydany odpis, kierownik ten zleca migrację aktu do rejestru akt stanu cywilnego do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.
Kierownik urzędu stanu cywilnego, któremu przekazano wniosek, sporządza odpis aktu stanu cywilnego w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Nie wydaje się odpisów z ksiąg urodzeń , dla których upłynął 100-letni okres przechowywania, oraz z ksiąg małżeństw i zgonów, dla których minął 80-letni okres przechowywania. Wyjątek od tej reguły przewidziano w art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego: można wydać odpis dot. osoby, jeśli nie sporządzono dla niej aktu zgonu, lub nie zarejestrowano informacji o zgonie tej osoby.
Udostępnienie aktów stanu cywilnego, dla których minęły okresy przechowywania odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Osobie uprawnionej do otrzymania odpisu można umożliwić nieodpłatnie wykonanie fotokopii aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego, jeżeli jej wykonanie nie zagraża trwałości księgi i zawartych w niej aktów stanu cywilnego . Fotokopia aktu stanu cywilnego nie ma mocy dokumentu urzędowego. Osobie uprawnionej do otrzymania odpisu aktu zgonu można umożliwić przeglądanie skorowidzów alfabetycznych aktu zgonu.

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij