Procedura: Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Szczegóły sprawy

Symbol
5342 Aktualizowanie danych w ewidencji ludności
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, zgłasza niezwłocznie ten fakt organowi dowolnej gminy. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie elektronicznej kierując zgłoszenie do organu gminy, który wydał utracony lub uszkodzony dowód osobisty.
Osoba, przebywająca poza terytorium RP, która utraciła dowód osobisty, lub której dowód osobisty został uszkodzony w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnej placówce konsularnej RP. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej dokonuje jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.
Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub przekazania do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć niezwłocznie.
Kogo dotyczy
Posiadacza dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym jego identyfikację.
Wymagane dokumenty
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
Przy zgłoszeniu uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego osobiście w organie dowolnej gminy, należy załączyć uszkodzony dowód osobisty.
Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego w formie elektronicznej lub placówce konsularnej RP, uszkodzony dowód osobisty przekazuje się pocztą lub osobiście.
Miejsce składania pism
Pokój nr 7, parter tel. (32) 388 71 11, (32) 388 71 26; link do usługi w ePUAP, gdzie można złożyć wniosek elektronicznie, znajduje się poniżej w "Więcej informacji".
Termin i sposób załatwienia
Posiadacz dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymuje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Opłaty
Zaświadczenie jest wydawane nieodpłatnie.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.
Inne informacje
Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej lub placówce Konsularnej RP. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.
Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może bez zbędnej zwłoki przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić właściwy organ o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie jest obowiązana zwrócić niezwłocznie go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP.


Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij