Procedura: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Szczegóły sprawy

Symbol
7032 Kontrolowanie jakości dostarczanych usług komunalnych
Wydział
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy chcącego prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radzionków
Wymagane dokumenty
Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zezwalającego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć:

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

Oświadczenie powinno zawierać także:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
- podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4, parter (0-32) 289 07 27; (0-32) 388 71 30; faks (0-32) 289 07 20
Termin i sposób załatwienia
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Burmistrz Miasta dokonuje wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.
Opłaty
50 zł. - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia uiszczona w dniu złożenia wniosku, w Kasie Urzędu Miasta Radzionków, bądź bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Radzionków: ING BANK ŚLĄSKI 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 25 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
-------------------------
Inne informacje
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń od odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) spełnienie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy:
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania
działalności gospodarczej objętej wpisem,

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach gdy organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, gdy:
- przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 65, niezgodne ze stanem faktycznym,
- przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie,
- stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
A także w przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
2) stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
3) stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
4) stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;
5) przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy z gminą w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij