Procedura: Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej - osoby prawne

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Komórka
Opis sprawy
Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej
Kogo dotyczy
osoby prawne
Wymagane dokumenty
Wniosek-podanie o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej.
Wymagane załączniki:
* Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia iformacje dotyczące:
1) wnioskodawcy:
a) imię i nazwisko albo nazwę,
b) adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
c) identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę,
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
e) formę prawną,
f) wielkość,
g) klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis,
h) datę utworzenia;
2) sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości;
3) prowadzonej działalności gospodarczej;
4) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;
5) rekompensaty otrzymanej z tytułu usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym w odniesieniu do tej samej usługi, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.
Informacje te przekazuje się na formularzach informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załączniki) oraz przez przekazanie sprawozdań finansowych.
* Dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.
* Inne, na żądanie organu podatkowego.
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta (pokój 4, parter) (032) 289 07 27
Termin i sposób załatwienia
Organ podatkowy przed załatwieniem sprawy przeprowadza postepowanie wyjaśniające, które kończy orzekając w sprawie w drodze decyzji, doręczanej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem poczty.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
Art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Na decyzję służy stronie odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Katowicach za posrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania i złożenia ich w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij