Procedura: Wymiar podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

Szczegóły sprawy

Symbol
3120 Podatek od nieruchomości
Wydział
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Komórka
Opis sprawy
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
Grunty.
Budynki lub ich części.
Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
Użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Pod warunkiem wzajemności – nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.
Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych.
Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi.
Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich.
Grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne będące:
Właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych.
Posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych.
Użytkownikami wieczystymi gruntów.
Posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
Wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości
Jest bez tytułu prawnego.
Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z wyjątkiem sytuacji gdy wyodrębniono własność lokali lub garaży wielostanowiskowych w dubynkach mieszkalnych wraz z gruntem stanowiącym odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.
Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać ww. organowi podatkowemu sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru Informacje w sprawie podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.
Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały rady gminy (miasta).
Stawki podatku uchwala rada gminy (miasta) w granicach określonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa wyznacza górne stawki). Rada Gminy (miasta) może różnicować stawki dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności:
Lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.
Lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków.
Rodzaj prowadzonej działalności.
Zwolnienia od podatku od nieruchomości reguluje art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Rada gminy (miasta) w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości niż określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Kogo dotyczy
osoby fizyczne
Wymagane dokumenty
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości/podatku rolnego wg. wzoru ustalonego przez Radę Miasta Radzionków.
Wymagane dokumenty do wglądu:
Dowody potwierdzające prawo własności, posiadania lub użytkowania nieruchomości np. akt notarialny, umowa kupna lub sprzedaży, umowa dzierżawy, wyciąg z księgi wieczystej.
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta (pokój 4, parter) (032) 289 07 27
Termin i sposób załatwienia
Uprawnionym do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości lub korekty informacji jest podatnik działający osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli charakter czynności nie wymaga działania osobistego. Pełnomocnictwo powinno byc udzielone na piśmie i poświadczone przez notariusza. Informację należy złożyć w terminie 14 dni od wystapienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego osobiście lu za posrednictwem poczty.
Termin załatwienia sprawy:
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miiesięcy od wszczęcia postepowania.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za posrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij