Procedura: Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

Szczegóły sprawy

Symbol
7344 Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
1.Licencja wygasa w razie:
a.upływu okresu,na który została udzielona.
b.zrzeczenia się jej, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zostało wszczęte postępowanie o cofnięcie licencji.
c.śmierci posiadacza licencji.
d.likwidacji albo postanowienia o upadłości przedsiębiorcy, któremu została udzielona.
2. Organ, który udzielił licencji, przenosi w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienia z niej wynikające w razie:
a.śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem w szczególności spółki jawnej lub spółki komandytowej;
b. połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję
- pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę, przejmującego uprawnienia wynikające z licencji, wymagań określonych dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie licencji.
3.W razie śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję organ, który jej udzielił, na wniosek osoby, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza tej licencji.
Kogo dotyczy
Przedsiębiorców.
Wymagane dokumenty
1.Wypełniony formularz wniosku.
2.Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3.Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką (niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji).
4.Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Miejsce składania pism
pokój nr 6 (32) 3887112
Termin i sposób załatwienia
W terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu
do 2 miesięcy.
Opłaty
1.Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 PLN 2.Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu lub kopii: 17 PLN. 3.Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 4.Termin wniesienia opłaty, najpóźniej w dniu składania wniosku.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków.
Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij