Procedura: Wymiar podatku rolnego - osoby prawne

Szczegóły sprawy

Symbol
3121 Podatek rolny
Wydział
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Komórka
Opis sprawy
Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Podatnikami podatku rolnego są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
Właścicielami gruntów.
Posiadaczami samoistnymi gruntów.
Użytkownikami wieczystymi gruntów.
Posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
Wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego.
Jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych, dla których podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
Dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru deklaracje na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatek powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Deklarację na podatek rolny należy składać w urzędzie gminy (miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów.
Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym oraz uchwały rady gminy (miasta).
Niezłożenie deklaracji lub złożenie deklaracji po terminie może spowodować pociągnięcie Podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej.
Stawki podatku rolnego wynoszą:
Dla gruntów gospodarstw rolnych: równowartość pieniężną 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego gruntów.
Dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężną 5 q żyta - od 1 ha.
i są obliczane według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Rada gminy (miasta) może, w drodze uchwały, obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy (miasta).
Zwolnienia i ulgi od podatku rolnego reguluje art.12, art.13, art. 13a-13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Rada gminy (miasta), w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż określone w ustawie o podatku rolnym, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
Kogo dotyczy
osoby prawne
Wymagane dokumenty
Deklaracja na podatek rolny wg. wzoru ustalonego przez Radę Miasta Radzionków.
Wymagane dokumenty do wglądu:
Dowody potwierdzające prawo własności, posiadania lub użytkowania np. akt notarialny, umowa kupna lub sprzedaży, umowa dzierżawy, wyciąg z księgi wieczystej.
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta (pokój 4, parter) (032) 289 07 27
Termin i sposób załatwienia
Deklaracje należy złożyć osobiście lub za posrednictwem poczty w terminie do 15 stycznia każdego roku lub w terminie 14 dni od wystąoienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.
W przypadku niezłożenia deklaracji zostaje wydana decyzja w sprawie okreslenia zobowiązania w podotku rolnym, doręczana za posrednictwem poczty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbednej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiaca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednitwem organu podatkowego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu dokumentów podatnik zostaje wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij