Procedura: Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkiem cywilnym (przed duchownym)

Szczegóły sprawy

Symbol
5351 Rejestracja aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu i ich zmiany
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkiem cywilnym (przed duchownym)
Kogo dotyczy
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński wyznaniowy ze skutkiem cywilnym (przed duchownym).
Wymagane dokumenty
1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów). dowód osobisty lub paszport
2. Pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.
3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
4. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
5. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
6. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
1) zapewnienie;
2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
Miejsce składania pism
Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 5, parter 32 3887 109; 32 3887 154
Termin i sposób załatwienia
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub odmowa wydania zaświadczenia- do 7 dni (zaświadczenie).
Sporządzenie aktu lub odmowa sporządzenia aktu małżeństwa- sporządzenie aktu małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego.
Odmowa wydania zaświadczenia (pismo Kierownika USC) lub sporządzenia aktu małżeństwa do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy (pismo Kierownika USC).
Opłaty
84 zł. - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa. Opłatę skarbową można uiścić w Kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter). Wpłatę można dokonać również na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa".
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
6. Prawo konsularne, ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej, stronom przysługuje prawo wniesienia wniosku o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego uzasadniają odmowę dokonania tej czynności do sądu rejonowego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Radzionkowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma.
Inne informacje
1. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.
2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
4. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w
państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG);3) konsula.Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.5. Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij