Procedura: Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do burmistrza miasta, w którym wyborca jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów.
Kogo dotyczy
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na radnego oraz burmistrza. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.) małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Wymagane dokumenty
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz
- pisemna zgoda osoby mającej byc pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa
- kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.
Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.
Miejsce składania pism
pok. nr 6a; Wniosek może być złożony pocztą lub przez dowolną osobę w urzędzie. Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez ePUAP - link do usługi w ePUAP znajduje się poniżej w "Więcej informacji".
Termin i sposób załatwienia
Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się niezwłocznie w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci pozostaje w urzędzie gminy.
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku. Akt pełnomocnictwa może być sporządzony w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku. Pełnomocnicta do głosowania udziela się przed burmistrzem miasta lub innym pracownikiem urzędu miasta upoważnionym przez burmistrza miasta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa uzgadniany jest z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjecie pełnomocnictwa. Przed sporządzeniem aktu pełnomocnictwa wyborca jest obowiazany potwierdzić w sposób niebudzący wątpliwości wolę udzielenia pełnomocnictwa osobie, która wyraziła zgodę na jego przyjęcie.
W przypadku, gdy w uzgodnionym terminie sporządzenie aktu pełnomocnictwa nie jest możliwe wniosek pozostawia się bez rozpoznania w aktach sprawy.
Jeżeli złożony wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia określonych warunków burmistrz w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni. Jeżeli wad nie można usunąć, albo jeżeli nie zostały usunięte w terminie burmistrz odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Eurpejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychi z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
brak
Inne informacje
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa poprzez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia burmistrzowi gminy, w której sporządzono akt lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jeśli nie zagłosował wczesniej pełnomocnik.
Głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo.

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij