Procedura: Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Szczegóły sprawy

Symbol
7340 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przedsiębiorca za korzystanie z zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych po pierwszym roku prowadzenia działalności w każdym następnym roku kalendarzowym ponosi stosowną opłatę.
W związku z tym ma obowiązek poinformowania o wysokości obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Przedsiębiorca ma obowiązek w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca i 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazania przedsiębiorcy zaopatrującego dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty.

2.Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w terminie do 31 stycznia lub niedokonanie opłaty w określonej wysokości i w terminach do dnia 31 stycznia (pierwsza rata), 31 maja (druga rata) i 30 września (trzecia rata) każdego roku kalendarzowego powoduje wygaszenie zezwolenia.
Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub z powodu niedokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Przedsiębiorca ma jeszcze 30 dni aby dopełnić zaniechanej czynności, uiszczając jednocześnie opłatę w wysokości 30% opłaty należnej.
5.Niedopełnienie obowiązku w trzydziestodniowym terminie powoduje wygaśnięcie zezwolenia.
Kogo dotyczy
Przedsiębiorców korzystająch z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży.
Wymagane dokumenty
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Miejsce składania pism
pokój nr 6, tel. (32) 3887112;
Termin i sposób załatwienia
Opłaty
1.Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w następnych latach (po pierwszym roku) prowadzenia działalności jest obliczana według wartości sprzedaży wykazanej przez przedsiębiorcę w składanym przez niego oświadczeniu. Opłatę należy wnieść w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. a.Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 525 PLN. b.Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 525 PLN. c.Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 77.000 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 77.000 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2.100 PLN. Opłatę wnosi się w kasie pokój nr 1 ( parter) kasa czynna jest : poniedziałek, wtorek,czwartek w godz. od 7.00 do 14.30, środa w godz.od 7.00 do 16.30, piątek w godz. od 7.00 do 12.30. lub na konto Urzędu Miasta: nr konta 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264. ING Bank Śląski o/Radzionków
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Nie występuje.
Inne informacje
1.W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art.4 ust.1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o których mowa w art. 18.
2.Opłatę o której mowa w ust.1. wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości :
525 PLN na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu o raz piwa,
525 PLN na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
2100 PLN na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
3. Opłatę, o której mowa w ust.2 dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
5. Opłatę, o której mowa w ust.1 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartośći sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartośći sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
77.000 PLN dla napojów akloholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
6.Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłątę w wysokości określonej w ust. 2.
7. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona jest na rachunek gminy, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
10. Zezwolenia, o których mowa w art. 18, 18 oraz 18 nie podlegają opłacie skarbowej.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij