Procedura: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku od 5-18 lat

Szczegóły sprawy

Symbol
5344 Obsługa dowodów osobistych
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy,
w którym wniosek został złożony.
W imieniu osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Jeżeli niepełnoletni nie był obecny przy składaniu wniosku, jego obecność jest wymagana przy odbiorze dowodu osobistego.
Dowód osobisty wydany osobie w wieku:
5 - 13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,
13 - 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, jeden z rodziców lub opiekun prawny.
Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
Kogo dotyczy
Osoby w wieku od 5-18 lat.
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku.
Istnieje możliwość wypełnienia oraz wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu.
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się jedną kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy.
Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania.
Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii osób:
z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą dołączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności;
noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.
zezwolenie sądu opiekuńczego na wydanie dowodu osobistego (w przypadku gdy wniosek składa opiekun prawny małoletniego).
W przypadku gdy dane zawarte we wniosku budzą wątpliwości organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.
Miejsce składania pism
pokój nr 7 link do usługi w ePUAP, gdzie można złożyć wniosek elektronicznie znajduje się poniżej w "Więcej informacji".
Termin i sposób załatwienia
Po złożeniu wniosku wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten możę zostać przedłużony, o czym urząd powinien zawiadomić wnioskodawcę. Decyzja o odmowie wydania dowodu osobistego wydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.
Odmawia się wydanie dowodu osobistego, w przypadku gdy:
fotografia załączona do wniosku przesłanego w postaci elektronicznej, nie spełnia określonych prawnie wymogów;
wnioskodawca złożył wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy o dowodach osobistych.
Odmowa ma postać decyzji administracyjnej. Wydanej decyzji administracyjnej nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności.
Dowód osobisty wydany osobie w wieku:
5 - 13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,
13 - 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, jeden z rodziców lub opiekun prawny.
Opłaty
Dowód osobisty wydaje sie niodpłatnie.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.
Odwołanie wnosi sie do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doreczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który go wydał.
Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
Inne informacje

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij