Procedura: Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Szczegóły sprawy

Symbol
5352 Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Kogo dotyczy
Akt stanu cywilnego w którym wystąpił błąd.
Wymagane dokumenty
Podanie
Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
Wymagane dokumenty do wglądu:
Dokument stwierdzający tożsamość
Miejsce składania pism
Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 5, parter 32 3887 109; 32 3887 154
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie, w formie czynności materialno technicznej.


Opłaty
Odpis zupełny po dokonaniu sprostowania aktu stanu cywilnego: 39,-zł. Pełnomocnictwo: 17,-zł. Opłatę skarbową można uiścić w Kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter). Wpłatę można dokonać również na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264w tytule podając "Opłata skarbowa za sprostowanie błędu w akcie ....."
Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4.Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Odmowa sprostowania aktu stanu cywilnego przez kierownika usc następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach.

Inne informacje
Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno technicznej.
Strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie braku wskazania takiej osoby, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
Po czynności sprostowania kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny z aktu stanu cywilnego, będący potwierdzeniem dokonania czynności.
Jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, jak również w sytuacji gdy sprostowanie nie jest możliwe przez kierownika urzędu stanu cywilnego wyłącznie na podstawie wymienionych dokumentów, sprostowania dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij