Procedura: Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Szczegóły sprawy

Symbol
5345 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Rejestr Dowodów Osobistych prowadzi Minister własciwy do spraw informatyzacji.
Organ gminy, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia w trybie jednostkowym. W trybie jednostkowym z RDO udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wnioek złozony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
Do korzystania z danych udostępnianych w trybie jednostkowym są uprawnione:
organy prokuratury;
organy Policji;
Komendant Główny Straży Granicznej;
Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
organy Służby Celnej;
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
Szef Agencji Wywiadu;
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
Minster właściwy do spraw finansów publicznych;
Minister Sprawiedliwości.
Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione inne podmioty - jeżeli:
wykażą w tym interes prawny, lub
wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.
Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:
podmioty (jak wyżej);
sądy;
inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny.
Danymi jednostkowymi są dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek.
Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.
Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
Kogo dotyczy
Do korzystania z danych udostępnianych w trybie jednostkowym są uprawnione: organy prokuratury; organy Policji; Komendant Główny Straży Granicznej; Szef Służby Wywiadu Wojskowego; Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; organy Krajowej Administracji Skarbowej; Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Szef Agencji Wywiadu; Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; Minister właściwy do spraw finansów publicznych; Minister Sprawiedliwości. Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione inne podmioty - jeżeli: wykażą w tym interes prawny, lub wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione: podmioty (jak wyżej); sądy; inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny. Danymi jednostkowymi są dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot. Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku.
Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty - w przypadku złożenia wniosku przez podmiot obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
Kserokopia dokumentów świadczących o interesie faktycznym w pozyskaniu danych jednostkowych (oryginał do wglądu) - jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa.
Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu) - w przypadku załatwiania sprawy osobiście przez osobę fizyczną.
Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Miejsce składania pism
pokój nr 4; Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez ePUAP - link do usługi w ePUAP znajduje się poniżej w "Więcej informacji".
Termin i sposób załatwienia
W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku następuje udostępnienie danych, bądź wydawana jest decyzja o odmowie udostępnienia danych. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
Odmowa udostępniania danych następuje, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą lub innych osób.
Udostępnienie danych następuje w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

Opłaty
Opłata za udostępnienie danych jednostkowych: wynosi 31 PLN. Nie pobiera się opłaty, gdy dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań przez następujące podmioty: organy prokuratury; organy Policji; Komendant Główny Straży Granicznej; Szef Służby Wywiadu Wojskowego; Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; organy Służby Celnej; Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Szef Agencji Wywiadu; Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; Minister właściwy do spraw fin ansów; Minister Sprawiedliwości. inne podmioty – jeżeli wykażą interes prawny. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
Inne informacje

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij