Procedura: Wymeldowanie decyzją administracyjną

Szczegóły sprawy

Symbol
5343 Sprawy meldunkowe
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego, albo miejcse pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu jest obowiazana wymeldować się.
Obowiązek wymeldowania powstaje, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu trwale, dobrowolnie lub w wyniku orzeczenia sądu.
Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub odmowie wymeldowania następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (tzn. ustala czy osoba faktycznie trwale i dobrowolnie opuściła lokal, z którego ma nastąpić wymeldowanie, przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza oględziny przedmiotowego lokalu).
O terminie dokonywania przez organ czynności wyjaśniających Wnioskodawca jest informowany odrębnymi pismami.
W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, na drodze sądowej ustalany jest przedstawiciel dla osoby nieobecnej, celem reprezentowania tej osoby w postępowaniu.
Kogo dotyczy
Wniosek o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu składa właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku,
Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu lub budynku (wypis z księgi wieczystej, umowa cywilnoprawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), oryginał do wglądu.
Kserokopia sentencji wyroku rozwodowego, wyroku orzekajacego eksmisję lub innego dokumentu, który może być pomocny w sprawie (oryginały do wglądu).
Dowód wniesienia opłaty - 10 PLN
Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem wniesienia opłaty.
Miejsce składania pism
pok. nr 6a
Termin i sposób załatwienia
Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - sprawy szczególnie skomplikowane, wymagające postępowania dowodowego.
Powyżej dwóch miesięcy - w przypadku wystąpienia do Sądu o wyznaczeznie przedstawiciela dla osoby nieobecnej do czynności prawnych. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w określonym wyżej terminie organ obowiązny jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Jeżeli miejsce pobytu osoby nieobecnej jest nieznane organ meldunkowy występuje do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej. W tym przypadku organ wydaje decyzję o wymeldowaniu po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu.
Burmistrz wydaje decyzję w sprawie wymeldowania (odmowy wymeldowania lub umorzenia postępowania ) za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Opłaty
10 PLN opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej. 17 PLN opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, wypisu lub kopii. Z opłaty zwolnone są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Opłatę pożna dokonać w kasie urzędu pokój nr 1, parter lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata za wydanie decyzji o wymeldowaniu osoby nieobecnej".
Podstawa prawna
ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu Nr PESEL
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Na decyzję w sprawie wymeldowania lub odmowy wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij