Procedura: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Szczegóły sprawy

Symbol
6220 Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko
Wydział
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
Kogo dotyczy
Inwestorów planuących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko na terenie Gminy Radzionków.
Wymagane dokumenty
Do wniosku o wydanie decyzji, kierowanego do burmistrza, należy załączyć:
- w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
- wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Jeżeli liczba stron w sprawie przekracza 20, kopię mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów dostarcza się na późniejszym etapie postępowania.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych również w trzech egzemplarzach.
Miejsce składania pism
Urzad Miasta Radzionków ul. Męczenników Oswięcimia 42 41-922 Radzionków, pok. nr 4, tel. 32 / 289 - 07 - 27, tel. 32 / 388 - 71 - 30. Szczegółowych informacji na temat procedury uzyskania zezwoleniai udziela: Urząd Miasta Radzionków - Referat Ochrony Środowiska ul. Kużaja 17, 41-922 Radzionków, I piętro, tel. 32 / 388 - 71 - 59
Termin i sposób załatwienia
Załatwienie następuje w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.
UWAGA: Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się czasu na uzupełnienie dokumentacji, składanie wyjaśnień i uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień innych organów.
Sprawy załatwiane są w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez burmistrza (pod warunkiem zachowania jego właściwości rzeczowej i miejscowej). Decyzja zostaje doręczona stronom za potwierdzeniem odbioru przez pocztę lub gońca, a w przypadku liczby stron przekaczającej 20 - przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Opłaty
205 zł – opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej uiszczona w dniu złożenia wniosku w kasie Urzędu Miasta Radzionków bądź bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Radzionków 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, w przypadku jego ustalenia w kasie Urzędu Miasta Radzionków bądź bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Radzionków: ING BANK ŚLĄSKI 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Wykaz inwestycji, których planowana realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast.

W przypadku niektórych przedsięwzięć ustawa wskazuje inne organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, starostę, marszałka bądź dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może zwrócić się z zapytaniem do organu właściwego od wydania tej decyzji o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Art.62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko określa zawartość karty infronacyjnej przedsięwzięcia.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij