Procedura: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Szczegóły sprawy

Symbol
6220 Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko
Wydział
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
Kogo dotyczy
Inwestorów planuących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko na terenie Gminy Radzionków.
Wymagane dokumenty
Do wniosku o wydanie decyzji, kierowanego do burmistrza, należy załączyć:
- w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
- wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Jeżeli liczba stron w sprawie przekracza 20, kopię mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów dostarcza się na późniejszym etapie postępowania.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych również w trzech egzemplarzach.
Miejsce składania pism
Urzad Miasta Radzionków ul. Męczenników Oswięcimia 42 41-922 Radzionków, pok. nr 4, tel. 32 / 289 - 07 - 27, tel. 32 / 388 - 71 - 30. Szczegółowych informacji na temat procedury uzyskania zezwoleniai udziela: Urząd Miasta Radzionków - Referat Ochrony Środowiska ul. Kużaja 17, 41-922 Radzionków, I piętro, tel. 32 / 388 - 71 - 59
Termin i sposób załatwienia
Załatwienie następuje w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.
UWAGA: Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się czasu na uzupełnienie dokumentacji, składanie wyjaśnień i uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień innych organów.
Sprawy załatwiane są w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez burmistrza (pod warunkiem zachowania jego właściwości rzeczowej i miejscowej). Decyzja zostaje doręczona stronom za potwierdzeniem odbioru przez pocztę lub gońca, a w przypadku liczby stron przekaczającej 20 - przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Opłaty
205 zł – opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej uiszczona w dniu złożenia wniosku w kasie Urzędu Miasta Radzionków bądź bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Radzionków 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, w przypadku jego ustalenia w kasie Urzędu Miasta Radzionków bądź bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Radzionków: ING BANK ŚLĄSKI 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Wykaz inwestycji, których planowana realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast.

W przypadku niektórych przedsięwzięć ustawa wskazuje inne organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, starostę, marszałka bądź dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może zwrócić się z zapytaniem do organu właściwego od wydania tej decyzji o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Art.62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko określa zawartość karty infronacyjnej przedsięwzięcia.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij