Procedura: Uznawanie osób, którym doręczono kartę powołania odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Szczegóły sprawy

Symbol
5572 Orzekanie w sprawach wojskowych
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Uznawanie osób, którym doręczono kartę powołania odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
Kogo dotyczy
O uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się: - osoba, która otrzymała kartę powołania, - żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową, - podchorąży absolwent szkoły wyższej, który otrzymał kartę powołania do odbycia przeszkolenia wojskowego w szkołach podchorążych rezerwy. Wniosek składa osoba, której doręczono karte powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, żołnierz odbywający tę służbę lub uprawniony członek rodziny.
Wymagane dokumenty
Wniosek;
wymagane załączniki:
1. Karta powołania, a w przypadku żołnierza zaświadczenie z jednostki wojskowej lub wojskowej komendy uzupełnień o odbywaniu służby wojskowej,
2. Akt małżeństwa,
3. Akt urodzenia dziecka,
4. Jeżeli członek rodziny nie uzyskuje dochodu, do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że członek rodziny będący na utrzymaniu nie jest płatnikiem podatku dochodowego,
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, czy jest zarejestrowany (bądź nie) jako bezrobotny i pobiera z tego tytułu zasiłek,
- zaświadczenie o otrzymaniu stypendium z tytułu pobierania nauki,
5. W sytuacji, gdy członek rodziny uzyskuje dochód należy dołączyć:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskiwanych dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości otrzymywanego dochodu miesięcznego brutto (zasiłku macierzyńskiego, wychowawczego),
- w razie potrzeby kserokopię odcinka potwierdzającego pobieranie świadczeń emerytalnych lub rentowych.
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4, parter, (32) 388 71 10; (32) 388 71 11; (32) 388 71 26; um@radzionkow.pl
Termin i sposób załatwienia
W ciągu miesiąca, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w ciągu dwóch miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.
Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu lub wydanie decyzji o odmowie uznania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu lub wydanie decyzji o umorzeniu postępowania.
Opłaty
Brak.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Dodatkowe informacje:
Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek na utrzymanie członków rodziny. Zasiłek wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę, na podstawie udokumentowanego wniosku tego żołnierza.
Członkami rodziny żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego żona, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Przepisu tego nie stosuje się do ww. osób, jeśli utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania, z wyjatkiem żony żołnierza.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij