Procedura: Opłata śmieciowa - złożenie deklaracji o wysokości opłaty

Szczegóły sprawy

Symbol
3137 Opłata administracyjna
Wydział
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kogo dotyczy
Właścicieli nieruchomości zamieszkanych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkanych położonych na terenie Gminy Radzionków, na których powstają odpady komunalne.
Wymagane dokumenty
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/178/2016 Rady Miasta Radzionków w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklarację można złożyć również elektronicznie poprzez platformę ePUAP - link do usługi w ePUAP poniżej w "Więcej informacji".
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Radzionków, Biuro Obsługi Klienta, ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr 4, parter, 32 289-07-27; 32 388-71-30; 32 289-07-20, Urząd Miasta Radzionków, Referat Ochrony Środowiska, ul. Kużaja 17, pokój "ustawa śmieciowa", parter, 32 388-71-62
Termin i sposób załatwienia
Opłaty
Na nieruchomościach zamieszkanych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest naliczana w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość (liczba osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość, a nie liczba osób zameldowanych) Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkanych: - 19,00 zł miesięcznie za osobę – na nieruchomościach gdzie nie prowadzona jest selekcja odpadów, - 12,50 zł – miesięcznie za osobę – na nieruchomościach gdzie prowadzona jest selekcja odpadów. W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę składającą się z rodziców/rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, stawka wynosi 7,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny. W przypadku gdy członkami rodziny wielodzietnej są dzieci, które ukończyły 18 lat niezbędne jest dostarczenie oświadczenia o kontynuowaniu nauki. Oświadczenie należy składać co roku w terminie od 1 września do 31 października. Na nieruchomościach niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne opłata jest naliczana w zależności od ilości i pojemności pojemników na odpady oraz częstotliwości ich opróżniania. Stawki opłat za jednorazowe opróżnienie pojemnika na odpady o niżej określonych pojemnościach: Stawki bez prowadzonej selekcji odpadów: 80 l – 17,00 zł 120 l – 21,00 zł 140 l – 24,00 zł 240 l – 36,00 zł 360 l – 48,00 zł 660 l – 61,00 zł 770 l – 69,00 zł 1100 l – 75,00 zł KP-7 – 575,00 zł Stawki przy prowadzonej selekcji odpadów: 80 l – 12,00 zł 120 l – 14,00 zł 140 l – 16,00 zł 240 l – 24,00 zł 360 l – 32,00 zł 660 l – 40,00 zł 770 l – 48,00 zł 1100 l – 56,00 zł KP-7 – 448,00 zł W przypadku nieruchomości zabudowanych domkiem letniskowym lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, obowiązują następujące stawki ryczałtowe: Od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 240,00 zł/rok bez prwadzonej segregacji odpadów, 160,00 zł/rok przy prowadzonej segregacji odpadów, Od każdej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych: 36,00 zł/rok bez prowadzonej segregacji odpadów, 28,00 zł/rok przy prowadzonej segregacji odpadów. Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się przelewem na indywidualny wyznaczony numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta Radzionków. W przypadku nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić z dołu, bez wezwania, miesięcznie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Opłatę ryczałtową od nieruchomościach zabudowanych domkiem letniskowym lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy wnosić z góry, bez wezwania, w terminie do 15 października danego roku.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
- Uchwała Nr XXIII/212/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- Uchwała Nr XXVI/241/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Uchwała Nr XXII/174/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
- Uchwała Nr XXXVIII/308/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/174/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
- Uchwala Nr XLIII/366/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
- Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
-Uchwała Nr XXII/173/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków.
- Uchwały Nr XXXVIII/307/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków.
Dostęp do aktów prawa miejscowego poprzez Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.).
Właściciel nieruchomości – rozumie się, przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
1)Pierwsza deklaracja: właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2) Zmiana danych lub korekta deklaracji: w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożych nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij