Procedura: Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Szczegóły sprawy

Symbol
5351 Rejestracja aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu i ich zmiany
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Kogo dotyczy
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed kierownikiem Urzędzie Stanu Cywilnego lub poza siedzibą urzędu.
Wymagane dokumenty
I. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego
1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów): dowód osobisty lub paszport
2. Pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.
3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
4. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.
5. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
6. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności: odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka; odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie; odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa
7. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
1) zapewnienie;
2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
II. Zawarcie związku małżeńskiego
1. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) zawierających związek małżeński.
2. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dwóch świadków.
Miejsce składania pism
Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 5, parter 32 3887 109; 32 3887 154,
Termin i sposób załatwienia
Związek małżeński może być zawarty po upływie miesiąca od złożenia Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Radzionkowie, przez osoby zainteresowane pisemnego zapewnienia że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Zobacz procedurę dotyczacą skrócenia ustawowego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
Opłaty
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł. Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń poza lokalem urzędu stanu cywilnego na terenie Radzionkowa 1.000zł.Podstwa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r., poz. 180).
Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r.. Prawo o aktach stanu cywilnego. 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.
4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Jeżeli zachodzą okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa, kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Odmowa następuje w formie pisemnej. Osoby których czynność dotyczy mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.
W razie wątpliwości kierownik urzędu stanu cywilnego może się zwrócić do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte.

Inne informacje
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (jednomiesięczny okres wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego). Skrócenie terminu wyczekiwania może nastąpić w przypadku wystąpienia ważnych powodów (najczęściej ciąża, stan zdrowia). Zawarcie małżeństwa następuje w lokalu urzędu stanu cywilnego.
Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, kierownik usc może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego na terenie Radzionkowa, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności.
Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego na terenie Radzionkowa, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (art. 85 ust. 5 ustawy Pasc). Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia w/w wymogów kierownik usc pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem usc, na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, podlega opłacie dodatkowej w wysokości 1.000zł., którą należy wpłacić do kasy UM Radzionków.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij