Procedura: Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Szczegóły sprawy

Symbol
7334 Ewidencja miejsc noclegowych
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich (hotele, motele, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska, pola biwakowe), jak równiez w innych obiektach, pod warunkiem, że spełniają one wymagania co do wyposażenia oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe i inne określone przepisami prawa dla tego rodzaju obiektów.
Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie uważa sie także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają wymagania, o których mowa wyżej.
Kogo dotyczy
Przedsiębiorów lub rolników zamierzających świadczyć usługi hotelarskie.
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz zgłoszenia.
Organ może wezwać osobę w razie wątpliwości co do spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych w tym obiekcie do udokumentowania spełnienia tych wymagań w sposób określony w par. 4 Rozporządzenia Miinistra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis wraz z dowodem uiszczenia opłaty 17 PLN).

Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta pok nr 4
Termin i sposób załatwienia
W terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia dokonywany jest wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone sa usługi hotelarskie. O wpisaniu do ewidencji zgłaszający informowany jest stosownym pismem.
Opłaty
17 PLN- opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Opłatę należy wpłacić na konto urzędu lub bezpośrednio w kasie urzędu pok. nr 1, najpóżniej w dniu składania pełnomocnictwa.
Podstawa prawna
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
Inne informacje
Ewidencję innych obieków hotelarskich prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia. Ewidencja jest jawna z wyjatkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju kategorii obiektu hotelarskiego.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij