Procedura: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Szczegóły sprawy

Symbol
6131 Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów
Wydział
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Kogo dotyczy
Osoby fizyczne i prawne. UWAGA! OSOBY FIZYCZNE będące właściciela nieruchomości, zamierzające usunąć drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności, SKŁADAJĄ ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA wg odrębnej procedury.
Wymagane dokumenty
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości składa jej posiadacz, za zgodą jej właściciela. Zgoda właściciela nie jest wymagana w przypadku złożenia wniosku przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, zarządcę nieruchomości Skarbu Państwa i posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Z wnioskiem może też wystąpić właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp. jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń przesyłowych,
- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
- zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
- przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
- miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
- wskazanie, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,
- projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane.
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42 41-922 Radzionków, pokój nr 4, tel .32 / 289 - 07 - 27, tel. 32 / 388 - 71 - 30. Wniosek można złożyć poprzez ePUAP - link do usługi w ePUAP poniżej w "Więcej informacji". Szczegółowych informacji na temat procedury uzyskania zezwoleniai udziela: Urząd Miasta Radzionków - Referat Ochrony Środowiska ul. Kużaja 17, 41-922 Radzionków, I piętro, tel. 32 / 388 - 71 - 60
Termin i sposób załatwienia
Załatwienie następuje w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy. Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej. Przed wydaniem decyzji organ prowadzący sprawę dokonuje oględzin w celu weryfikacji informacji podanych we wniosku oraz w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych. Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Decyzja zostaje doręczona wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru przez pocztę lub gońca.
Opłaty
Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożac liczbę cm obwodu pnia na wys. 130 cm i stawke opłaty (zależną od rozmiaru oraz rodzaju i gatunku drzewa). Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę m kw. powierzchni zajmowanej przez krzew i stawke opłaty (zależną od wielkości oraz rodzaju i gatunku krzewu). Określone w ustawie maksymalne wysokości stawki za usuwanie drzew nie mogą przekaczać 500 zł, a za usuwanie krzewów nie mogą przekaczać 200 zł, przy czym wysokość obowiązujących stawek określa minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew lub krzewów: - na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie, - które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń przesyłowych, - które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi, - w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych, - drzew których obwód pnia nie przekracza 120 cm bądź 80 cm (w zależności od gatunku) i krzewów o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów do użytkowania innego niż roliczne, zgodnego z przeznaczeniem terenu okreslonym w m.p.z.p. lub decyzji w.z., - w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów na terenach zieleni, - które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, - topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wys. 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków, - jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych, - z grobli stawów rybnych, - jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń, - z terenów poligonów lub placów ćwiczeń służących obronności państwa. W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych. Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, opłata za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu. Wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Przepisów tych nie stosuje się do:
- krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
- krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, oraz na terenach zieleni;
- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
- drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
- drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących lub na terenach zieleni;
- drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
- drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
- drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
- drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
- drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
- drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
- drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
- prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
- drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
- drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody.

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij