Procedura: Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Szczegóły sprawy

Symbol
6131 Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów
Wydział
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Kogo dotyczy
Osoby fizyczne i prawne.
Wymagane dokumenty
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości składa jej posiadacz. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Z wnioskiem może też wystąpić właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp. jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń przesyłowych,
- tytuł prawny władania nieruchomością,
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
- przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42 41-922 Radzionków, pokój nr 4, tel .32 / 289 - 07 - 27, tel. 32 / 388 - 71 - 30. Wniosek można złożyć poprzez ePUAP - link do usługi w ePUAP poniżej w "Więcej informacji". Szczegółowych informacji na temat procedury uzyskania zezwoleniai udziela: Urząd Miasta Radzionków - Referat Ochrony Środowiska ul. Kużaja 17, 41-922 Radzionków, I piętro, tel. 32 / 388 - 71 - 60
Termin i sposób załatwienia
Załatwienie następuje w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy. Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej. Przed wydaniem decyzji organ prowadzący sprawę dokonuje oględzin w celu weryfikacji informacji podanych we wniosku oraz w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych. Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Decyzja zostaje doręczona wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru przez pocztę lub gońca.
Opłaty
Opłatę za usunięcie drzew i krzewów ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa, a w przypadku krzewu od zajmowanej powierzchni. Wysokości stawki za: 1 cm obwodu usuniętego drzewa wynosi 500 zł, 1m2 powierzchni usuniętego krzewu wynosi 200 zł Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew lub krzewów: - na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie, - jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, - które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń przesyłowych, - które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi, - w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych, - które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane, - z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów, - które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, - topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków, - jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych, - z grobli stawów rybnych, - drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza: a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. - jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń. Organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów odracza, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami. Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, opłata za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu. Wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.),
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Przepisów tych nie stosuje się do drzew lub krzewów:
- w lasach,
- owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
- na plantacjach drzew i krzewów,
- krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2
- drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza :
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
- usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
- drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
- które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
- stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij