Procedura: Wydanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Szczegóły sprawy

Symbol
7080 Schroniska dla bezdomnych zwierząt
Wydział
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy chcącego prowadzić działalność w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Radzionków
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Wymagane załączniki:
- Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.
- Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
- Opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii lub/i Powiatowego Inspektora Sanitarnego
o urządzeniach, instalacjach, obiektach i innych środkach technicznych służących
do prowadzenia działalności.
- Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentów potwierdzających tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona wnioskowana działalność.
- Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających zaplecze techniczne zgodnie z pkt. 3. 1) i 2).
- Decyzja powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (dot. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt).
- Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia – 616 zł.
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Radzionków, Biuro Obsługi Klienta, ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr 4, parter, 32 289-07-27; 32 388-71-30; fax 32 289-07-20; um@radzionkow.pl
Termin i sposób załatwienia
Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu
Opłaty
616 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia uiszczona w dniu złożenia wniosku, w Kasie Urzędu Miasta Radzionków, bądź bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Radzionków: ING BANK ŚLĄSKI 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia jeżeli: dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50% stawki określonej od zezwolenia.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Na decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Inne informacje
* Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Miasta Radzionków może:
- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
* Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Miasta Radzionków wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
* Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
* Burmistrz odmówi wydania zezwolenia w przedmiotowym zakresie, jeżeli:
- działalność jest niezgodna z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
- mogłaby powodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska,
- przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
* Burmistrz Miasta jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij