Procedura: Wpisanie do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim

Szczegóły sprawy

Symbol
5010 Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Do rejestru wyborców mogą zostać wpisani obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący w Polsce na obszarze gminy i uprawnieni na podstawie i w zakresie określonym w ustawach do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawnienie do korzystania z praw wyborczych w RP przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi wpisanymi do rejestru wyborców w gminie na własny wniosek obejmuje:
prawo wybiearania do rady gminy ,
prawo wybierania wójta, burmistrza i prezydenta miasta,
prawo udziału w referendum gminnym,
prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego
Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestruu wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Należy wziąć pod uwagę, że burmistrz miasta ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.
Kogo dotyczy
Obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
Wymagane dokumenty
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części B z podaniem:
- nazwiska i imion
- imienia ojca,
- daty urodzenia,
- numer paszportu lub nazwa innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.
Do wniosku dołącza się:
- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
- pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje:
swoje obywatelstwo,
adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce składania pism
pok. nr 6 link do usługi w ePUAP, gdzie wniosek można złożyć elektronicznie znajduje się poniżej w "Więcej informacji".
Termin i sposób załatwienia
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców burmistrz miasta wydaje w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.
Stałe zamieszkanie oceniane jest w świetle art. 25 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Ocena ta jest oceną faktu zamieszkania i okoliczności sprawy świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Skargę na decyzję wnosi się do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu do którego został wniesiony wnisek. Organ może też niezwłocznie zmienić lub uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.
Inne informacje
Obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, po złożeniu wniosku o dopisanie do rejetru wyborców na terenie RP skreśla się z rejestru wyborców w państwie członkowskim, którego są obywatelami.

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij