Procedura: Wniosek dotyczy działu VIII KPA

Szczegóły sprawy

Symbol
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
Wydział
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Komórka
Opis sprawy
Złożenie wniosku.
Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
Kogo dotyczy
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu prawo składania skarg i wniosków.
Wymagane dokumenty
Wnioski mogą być wnoszone pisemnie, a także ustnie do protokołu.
Wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Forma wniosku jest dowolna, można też skorzystać z gotowego formularza.
Miejsce składania pism
Burmistrz Miasta oraz Zastępca Burmistrza Miasta przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdą środę, w godzinach: od 15:00 do 17:00. Wnioski można składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Radzionków 41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42, Biuro Obsługi Klienta (parter, pokój nr 4) tel. 32 289-07-27. Wnioski można także składać za pomocą telegrafu, telefaksu 32 289-07-20, poczty, poczty elektronicznej (um@radzionkow.pl), Elektronicznej Skrzynki Podawczej - EBOI umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków www.bip.radzionkow.pl (poprzez wybór opcji "wyślij nietypowy wniosek") lub poprzez ePUAP (link do usługi w ePUAP poniżej w "Więcej informacji"). Za przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania wniosków odpowiedzialny jest Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Pani mgr Beata Gosk.
Termin i sposób załatwienia
Każdy wniosek powinien być załatwiony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę. W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie miesiąca zawiadamia się wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.
Opłaty
Wnioski wolne są od opłat .
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie przysługuje.
Inne informacje
Na nienależyte załatwienie wniosku lub niezałatwienie wniosku w terminie przysługuje skarga.

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij