Procedura: Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

Szczegóły sprawy

Symbol
5343 Sprawy meldunkowe
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, jest obowiązany wymeldować się w organie gminy (miasta), właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jego pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
Osoba zgłaszająca wymeldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.
Dla każdej wymeldowującej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę wymeldowującą się (za osobę małoletnią podpis składa przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu).
Wymeldowania nie trzeba dokonywać osobiście.
Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszport.
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, obowiązku wymeldowania dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
Kogo dotyczy
Osoby, które opuszczają miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu.
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz zgłoszenia.
Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Miejsce składania pism
Referat Spraw Obywatelskich pokój 7, parter 32 388 71 11; 32 388 71 26;
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie, po złożeniu zgłoszenia wymeldowania dokonywana jest stosowna adnotacja w rejestrze PESEL.
Opłaty
Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Brak
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij