Procedura: Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Szczegóły sprawy

Symbol
5010 Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.
Można być ujetym tylko w jednym rejestrze wyborców. Rejestr wyborców służy do sporządzania spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum.
Rejestr wyborców dzieli się na część A - obejmującą obywateli polskich i część B- obejmującą obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
Do rejestru wyborców mogą zostać wpisani obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący w Polsce na obszarze gminy i uprawnieni na podstawie i w zakresie określonych w ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Do rejestru wyborców na terenie gminy mogą być także wpisani - na podstawie decyzji Burmistrza Miasta - inni obywatele polscy, o ile spełniają określone warunki:
stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
stale zamieszkują na obszarze gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały, na obszarze gminy,
są osobami nigdzie niezamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze gminy.
Kogo dotyczy
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali przebywający stale na obszrze gminy wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem, aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku:
-kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
-pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Miejsce składania pism
pokój nr 6, parter link do usługi w ePUAP, gdzie można złożyć wniosek elektronicznie znajduje się poniżej w "Więcej informacji".
Termin i sposób załatwienia
Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje burmistrz miasta w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Decyzję o odmowie wpisania do rejestru wraz z uzasadnieniem niezwłocznie doręcza się wnioskodawcy.
Przed wydaniem decyzji burmistrz obowiązany jest sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkiwania na obszarze gminy.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu rejonowego w Tarnowskich Górach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Burmistrz przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy. Burmistrz może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odpis postanowienia sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę oraz Burmistrzowi. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.
Inne informacje
O wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały, w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie.
Osoby pozbawione prawa wybierania skreśla się z rejestru wyborców na podstawie przekazywanych gminie zawiadomień Sądu albo Trybunału Stanu.

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij