Procedura: Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Szczegóły sprawy

Symbol
5343 Sprawy meldunkowe
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, jest obowiązany wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jego pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
Osoba zgłaszająca wymeldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
Dla każdej wymeldowującej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę wymeldowującą się (za osobę małoletnią podpis składa przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu).
Wymeldowania z miejsca pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, obowiązku wymeldowania dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
Kogo dotyczy
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóżniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz zgłoszenia.
Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Miejsce składania pism
Referat Spraw Obywatelskich pokój Nr 7, parter 32 388 71 11; 32 388 71 26;
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie, na miejscu,
Opłaty
Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Opłatę mozna dokonać w kasie urzędu pokój nr 1, parter lub na rachunek bankowu Urzędu Miasta Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010r. r. o ewidencji ludności
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz.U. poz. 1480)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013r., poz. 267 j.t.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r. poz. 1628)
Tryb odwoławczy
Brak
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij