Procedura: Stypendium sportowe za wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

Szczegóły sprawy

Symbol
423 Opieka nad sportowcami oraz działalnością sportową
Wydział
REFERAT PROMOCJI MIASTA I AKTYWNOSCI SPOŁECZNEJ
Komórka
Opis sprawy
Stypendium sportowe za wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
Kogo dotyczy
Zawodników (mieszkańców Radzionkowa) uprawiających dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich oraz Mistrzostw Świata, Europy i Polski, a w szczególności: 1) zawodników, którzy nie ukończyli 21 roku życia; 2) zawodników powyżej 21 roku życia: a) w następujących dyscyplinach zespołowych: - piłka nożna; - siatkówka; b) w dyscyplinach indywidualnych za wybitne osiągnięcia sportowe.
Wymagane dokumenty
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego wraz z załącznikami:
1) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej;
2) aktualne zaświadczenie o podejmowaniu nauki ( w przypadku kandydatów powyżej 18 roku życia)
3) dokumenty potwierdzające osiągnięcia opisane we wniosku;
4) zobowiązanie do informowania Burmistrza Miasta Radzionków o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium;
5) zgoda na przetwarzanie danych zawartych we wniosku oraz wykorzystywanie wizerunku na potrzeby promocji miasta.
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Radzionków - Biuro Obsługi Klienta, ul. Męczenników Oświęcimia 42 (parter, pokój nr 4).
Termin i sposób załatwienia
1. Informacja o możliwości i terminie składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego będzie ogłaszana jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Okres przyjmowania wniosków wynosi minimum 7 dni od daty ukazania się informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego.
3. Decyzję o przyznaniu stypendium sportowego podejmuje Burmistrz Miasta Radzionków w drodze stosownego zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej.
4. Komisja zbiera się i rozpatruje wnioski w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty, określonej w informacji o składaniu wniosków jako termin końcowy ich przyjmowania.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie; dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
2. Uchwała Nr XV/126/2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
Tryb odwoławczy
nie dotyczy
Inne informacje
1. Stypendium sportowe jest przyznawane na pisemny wniosek klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej, w którym zrzeszony jest zawodnik bądź na wniosek zawodnika lub jego prawnego opiekuna.
2. Stypendium sportowe przyznawane jest na okres do 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do końca roku budżetowego.
3. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji a zawodnikiem.
4. Stypendium wypłaca się w okresach miesięcznych z góry, do 20 dnia każdego miesiąca.
5. Wypłaty stypendium dokonuje się na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę.
6. Wysokość stypendium nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia (brutto) obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium.
7. W przypadku gier zespołowych liczba przyznanych stypendiów dla danego klubu nie może przekroczyć dwukrotnej liczby graczy jednej drużyny znajdujących się jednocześnie na boisku, wynikającej z przepisów gry w daną dyscyplinę sportową.
8. Burmistrz Miasta Radzionków podejmuje decyzję o pozbawieniu zawodnika stypendium sportowego w przypadku:
- zaniedbywania obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia, bądź naruszania obowiązujących regulaminów – międzynarodowej organizacji sportowej, polskiego związku sportowego, okręgowego związku sportowego lub klubu sportowego;
- zaprzestania realizacji planu startów i przygotowań;
- nałożenia kary dyscyplinarnej przez jedną z ww. organizacji;
- zaprzestania uprawiania sportu lub dyskwalifikacji nałożonej decyzją właściwego organu;
- nagannego lub niegodnego zachowania, sprzecznego z zasadami współżycia społecznego narażającego na szwank dobre imię Gminy Radzionków;
- utraty zdolności do uprawiania sportu, stwierdzonej stosownym orzeczeniem lekarskim;
- zmiany adresu stypendysty i zamieszkania na terenie innej gminy.
9. O przyznaniu lub pozbawieniu stypendium sportowego klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, zawodnik lub jego opiekun prawny informowany jest każdorazowo w formie pisemnej.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij