Procedura: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Wyborca może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca powinien zgłosić w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów.

Kogo dotyczy
Wyborców wpisanych do rejestru wyborców w gminie Radzionków
Wymagane dokumenty
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwisko
- imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
- oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie
- adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy
- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
-żądanie przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, o ile wyborca sobie zażyczy,
Miejsce składania pism
pok. nr 6; link do usługi w ePUAP, gdzie można złożyć wniosek elektronicznie znajduje się poniżej w "Więcej informacji".
Termin i sposób załatwienia
Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje z urzędu pakiet wyborczy, nie poźniej niż 7 dni przed dniem wyborów.
Pakiet wyborczy jest doręczany do wyborcy wyłącznie do rąk własnych, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru, chyba że zadeklarował osobisty odbiór pakietu. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.
W skład pakietu wyborczego wchodzą; koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, o ile wyborca jej zażądał. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, zgodnie z informacją znajdującą sie w dolnej części karty.
Po oddaniu głosu kartę do głosowania wyborca umieszcza w kopercie oznaczonej "Koperta na kartę do głosowania", którą zakleja.
Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej wraz z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Koperę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej, Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do urzędu miasta ( w godzinach pracy urzędu) lub w dniu głosowania do czasu jego zakończenia osobiście dostarczyć kopertę zwrotną obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Opłaty
brak
Podstawa prawna
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
brak
Inne informacje
Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w:
- zakładach opieki zdrowotnej,
- domach pomocy społecznej,
- zakładach karnych i aresztach śledczych,
- domach studenckich lub zespołach domów studenckich,
a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.
W przypadku, gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborcy temu zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij