Procedura: Udostępnienie rejestru wyborców

Szczegóły sprawy

Symbol
5012 Udostępnianie danych z rejestru i spisów wyborców
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Stały rejestr wyborców prowadzony jest w gminie i obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.
Rejestr wyborców służy do sporządzania spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum. Rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności.
Do rejestru wyborców z urzędu wpisani są wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały.
Do rejestru wyborców mogą być wpisani na podstawie decyzji Burmistrza inni obywatele polscy, którzy spełniają określone warunki:
stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
stale zamieszkują na obszarze gminy lecz pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały,
są osobami nigdzie nie zamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze danej gminy.
Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze.
Kogo dotyczy
Wyborców wpisanych do rejestru wyborców w gminie.
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku.
Miejsce składania pism
pokój nr 7, parter; link do usługi w ePUAP, gdzie wniosek można złożyć elektronicznie, znajduje się poniżej w "Więcej informacji".
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie, po złożeniu wniosku.
Udostępnienie rejestru polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji, o której mowa w art. 22 par. 1 Kodeksu wyborczego.
Wydruk danych zawiera także informacje dodatkowe, o ile informacje takie zostały wprowadzone do rejestru wyborców.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Każdy może wnieść do Burmistrza Miasta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie:
- pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców,
- wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
- niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców,
- ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.
Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.
Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.
Decyzję wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamację, a gdy dotyczy ona innych osób - również tym osobom.
Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru, wnoszący reklamację, bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza do właściwego miejscowo sądu rejonowego.
Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w składzie jednego sędziego w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.
Inne informacje

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij