Procedura: Sporządzenie aktu urodzenia

Szczegóły sprawy

Symbol
5351 Rejestracja aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu i ich zmiany
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Sporządzenie aktu urodzenia
Kogo dotyczy
Dziecko urodzone na terenie Radzionkowa
Wymagane dokumenty
Karta urodzenia
Dokumenty tożsamości rodziców dziecka: dowód osobisty lub paszport
Oświadczenie rodziców o nadanych imionach (w przypadku rejestracji urodzenia dziecka przez osobę upoważnioną).
Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
Miejsce składania pism
Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 5, parter 32 3887 109; 32 3887 154 Uwaga! Akt urodzenia wydaje się w Urzędzie Stanu Cywilnego, który jest właściwy ze względu na miejsce zdarzenia (miejsce urodzenie się dziecka).
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie. Sporządzenie aktu urodzenia

Opłaty
brak
Podstawa prawna
1 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
2.Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Na decyzję o odmowie sporządzenia aktu urodzenia, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Radzionkowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje
1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego ze względu na miejsce urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.
2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
3. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, aktu zgonu nie sporządza się, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe .
4. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
5. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
6. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
7. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
8. Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie.
9. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę o nadaniu tego numeru.
10. Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij