Procedura: Dotacja do usuwania odpadów zawierających azbest (osoby fizyczne)

Szczegóły sprawy

Symbol
605 Kształtowanie postaw proekologicznych
Wydział
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Dotacja dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska - usuwanie odpadów zawierających azbest
Kogo dotyczy
Osób fizycznych - właścicieli, użytkowników wieczystych lub posiadaczy nieruchomości położonych na terenie Gminy Radzionków, gdzie planowana jest realizacja przedsięwzięcia.
Wymagane dokumenty
Wniosek o dotację na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska, do którego należy dołączyć:
- kserokopię dowodu osobistego,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością/lokalem lub wyciąg z ksiąg wieczystych z ostatnich trzech miesięcy,
- zgodę właściciela nieruchomości na realizację zadania objętego wnioskiem, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości/lokalu,
- informację o wyrobach zawierających azbest – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (jeśli informacja taka nie została wcześniej złożona) wraz z kopią oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Po zakończeniu zadania należy przedłożyć rozliczenie dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska, do którego należy dołączyć:
- fakturę VAT lub rachunek za wykonanie zadania,
- kartę przekazania odpadu,
- zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu azbestu do organu architektoniczno-budowlanego,
- zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu azbestu do inspektora pracy.

Miejsce składania pism
Urząd Miasta Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42 41-922 Radzionków, pok. nr 4, tel. 32 / 289 - 07 - 27, tel. 32 / 388 - 71 - 30 Szczegółowych informacji na temat procedury uzyskania dotacji udziela: Urząd Miasta Radzionków - Referat Ochrony Środowiska ul. Kużaja 17, 41-922 Radzionków, I piętro, tel. 32 / 388 - 71 - 60
Termin i sposób załatwienia
Wnioski są rozpatrywane wg kolejności wpływu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
Opłaty
-
Podstawa prawna
Uchwała Rady Miasta Radzionków nr XLIX/463/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
Zarządzenie Burmistrza Miasta Radzionków Nr 1243/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska"
Tryb odwoławczy
-
Inne informacje
Dotacja jest udzielana łącznie do:
• demontażu odpadów zawierających azbest;
• transportu odpadów zawierających azbest;
• unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Wysokość dotacji w przypadku usuwania odpadów zawierających azbest to 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł.

Dotacja będzie udzielana do prac wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, czyli:
• obejmuje koszty robót udokumentowane imiennymi fakturami/rachunkami wystawionymi przez specjalistyczne firmy wykonujące ww. zadania na zlecenie wnioskodawcy oraz koszty unieszkodliwienia odpadów na odpowiedniej instalacji (dokumentem niezbędnym do rozliczenia dotacji jest karta przekazania odpadu);
• dotyczy prac, których zamiar wykonania został zgłoszony właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.
Odpowiednią kopię ww. dokumentów wnioskodawca winien dostarczyć do Urzędu Miasta Radzionków najpóźniej na etapie rozliczenia zadania objętego wnioskiem.

Kolejność postępowania:
• Pobranie druku wniosku i zapoznanie się z regulaminem – wnioskodawca
• Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami – wnioskodawca
• Weryfikacja wniosku i ewentualne uzupełnienia - U.M., wnioskodawca
• Skierowania do wnioskodawcy pisma informującego o potrzebie podpisania przez niego umowy - U.M.
• Podpisanie umowy przez dotowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, osobiście wraz z okazaniem dowodu osobistego – wnioskodawca
• Wykonanie zadania usuwania azbestu – wnioskodawca
• Przedłożenie rozliczenia dotacji wraz wymaganymi załącznikami – wnioskodawca
• Przeprowadzenie kontroli potwierdzającej wykonanie zadania zgodnie z regulaminem i umową dotacji - U.M.
• Wypłata dotacji na wskazane konto lub w szczególnych przypadkach w kasie urzędu - U.M.

Pozytywne rozpatrzenie kompletnego wniosku jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy gminą a wnioskodawcą. Umowa określa szczegółowy sposób i warunki realizacji zadania i sposobu jego rozliczenia.
Imienne dowody wykonania zadania (np. rachunki lub faktury VAT za zakup urządzeń grzewczych) nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą od daty zawarcia umowy dotacji.

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij