Procedura: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Szczegóły sprawy

Symbol
1431 Udostępnianie informacji publicznej
Wydział
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Komórka
Opis sprawy
Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego jej wykorzystania, na wniosek.
Informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu zobowiązanego podmiotu (w naszym przypadku - Urzędu Miasta Radzionków).
Wniosek o ponowne wykorzystywanie, wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
Wniosek może także dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, czyli Urzędu Miasta Radzionków.
Kogo dotyczy
osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Wymagane dokumenty
Wniosek pisemny o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, w dowolnej formie. Wniosek musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
W przypadku wniosku, dotyczącego umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, wniosek taki musi zawierać także wskazanie okresu, przez który Urząd Miasta Radzionków będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.
Miejsce składania pism
Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Radzionków 41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42, Biuro Obsługi Klienta (parter, pokój nr 4) tel. 32 388-71-30, 32 388-71-52. Wnioski można także składać za pomocą telegrafu, telefaksu 32 289-07-20, poczty, poczty elektronicznej na adres um@radzionkow.pl lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej - EBOI umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków www.bip.radzionkow.pl (poprzez wybór opcji "wyślij nietypowy wniosek"). Wnioski można składać w postaci papierowej albo elektronicznej.
Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca zostanie zawiadomiony w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie rozpatrzony wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Opłaty
Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Może być nałożona opłata za ponowne wykorzystanie, jeśli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy ustalaniu opłaty uwzględniane są koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki mogące mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych. Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku. W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, może być nałożona opłata za ponowne wykorzystywanie, uwzględniająca koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.
Podstawa prawna
ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania oferty, z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadamia o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz Miasta w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach lub wysokości opłat.
Od decyzji Burmistrza Miasta o warunkach lub wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu lub też od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
Inne informacje
Prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniom:
1) wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych;
2) wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
3) ze względu na prywatność osoby fizycznej;
4) tajemnicę przedsiębiorcy;
5) w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Urząd Miasta Radzionków, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Urząd;
6) w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Urząd.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij