Procedura: Zawieszenie wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Szczegóły sprawy

Symbol
7344 Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Zawieszenie wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
1.O zawieszenie wykonywania transportu drogowego (w całości bądź w części) na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego posiadająca uprawnienia w postaci licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2.Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego zobowiązany jest w terminie 14 dni powiadomić organ, który udzielił licencji o zwieszeniu wykonywanego transportu drogowego".
Kogo dotyczy
Przedsiębiorców.
Wymagane dokumenty
1.Wypełniony formularz wniosku.
2.Wszystkie wypisy z licencji – w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości.
3.Wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.
4.Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Miejsce składania pism
1.Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: a.Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na podany adres: Urząd Miasta Radzionków Referat Spraw Obywatelskich ul. Męczenników Oświęcimia 42 41-922 Radzionków b.Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. 2.Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną. 4.W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Termin i sposób załatwienia
1.Sprawa załatwiana jest niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów, nie później niż w ciągu 30 dni.
2.Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
a.Poprzez pocztę tradycyjną.
b.Osobiście w siedzibie urzędu.

Opłaty
1.Wniosek jest wolny od opłat. 2.Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. 3.Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym nr Konta 37105012301000002225611264 lub bezpośrednio w kasie urzędu. Kasa czynna jest w godz.: poniedziałek, 7.00-14.30, wtorek 7.00-14.30, środa 7.00-16.30, czwartek 7.00-14.30, piątek 7.00-12.30. 4.Termin wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków.
Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij